Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

E-mail Print PDF
Article Index
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα
Συγκρότηση
Διαγραφή μελών
Διοίκηση , Διοικητικό Συμβούλιο , Ελεγκτική Επιτροπή
Πόροι της ΟΛΤΕΕ
της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε – Αναθεώρηση καταστατικού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
All Pages

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ( Συγκρότηση )

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε συγκροτείται από όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία των Λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ( Ε.Λ.Τ.Ε.Ε   και κλπ), που υπάρχουν ή θα συσταθούν νόμιμα σ’ όλη την χώρα και που περιλαμβάνουν καθένα εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του Ν. 1566 / 85 απαρτίζεται δε :

α) Από εκπαιδευτικούς όλων των κατηγοριών και κλάδων που υπηρετούν στα     Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ( Τ.Ε.Ε. ), Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα ( Σ.Ε.Κ. ), σε λοιπές σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης ή κατάρτισης , στις περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , στις υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε.Κ, στις Νομαρχίες και στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, εκπαιδευτικούς τεχνικών & επαγγελματικών ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Ενιαία Λύκεια και Γυμνάσια και εκπαιδευτικούς Τ.Ε.Ε άλλων φορέων και Υπουργείων .

β) Από τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων και κατηγοριών του άρθρου 14 του Ν. 1566 / 85 της Σιβιτανιδείου.

2. Μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε. Ε μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους και κλαδικοί πανελλήνιοι ή τοπικοί σύλλογοι που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση ότι τάσσονται υπέρ της εκ των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε συγκροτούμενης Ο.Λ.Τ.Ε.Ε και παροτρύνουν τα μέλη τους   για την συγκρότηση Ε.Λ.Τ.Ε.Ε όπου ακόμα δεν υπάρχουν και την εγγραφή τους σ’ αυτές. Η παραμονή των κλαδικών συλλόγων στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε ορίζεται για διάστημα ενός έτους μετά από τις πρώτες εκλογές , μετά την παρέλευση του οποίου , υποχρεούνται να διαλυθούν ή να αποχωρήσουν.

3. Όπου στο εξής στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο όρος « Ένωση» συμπεριλαμβάνονται και εννοούνται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε για το μεταβατικό διάστημα της παραμονής τους σ’ αυτήν.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

  1. Μία Ένωση για να γίνει μέλος της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε πρέπει να έχει την σχετική νόμιμη απόφαση της Γ.Σ των μελών της και να ζητήσει την εγγραφή της από το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε με αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από :

α) Αντίγραφο της αποφάσεως της Γ.Σ των μελών της για την εγγραφή στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

β) Αντίγραφο μητρώου των μελών της για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής.

γ) Τις ετήσιες συνδρομές των μελών της για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής .

  1. Μετά την υποβολή της αίτησης με τα καθοριζόμενα στα εδάφια α,β,γ της προηγούμενης παραγράφου , το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε με απόφασή του εγγράφει την Ένωση στα μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στην ενδιαφερόμενη Ένωση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

  1. Το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε εάν κρίνει ότι δεν πρέπει να εγγράψει στα μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε μια Ένωση , πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση με τους λόγους της αρνήσεως του και να την κοινοποιήσει το αργότερο σε ένα μήνα στην ενδιαφερόμενη Ένωση , περίληψη της αποφάσεως δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο .
  2. Η ενδιαφερόμενη Ένωση δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη ,μετά την απόρριψή της αίτησής της, Γ.Σ τακτική ή έκτακτη και να ζητήσει από αυτή να κρίνει για την εγγραφή της.
  3. Εάν η Γ.Σ αποφασίσει την εγγραφή στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε της ενδιαφερόμενης Ένωσης τότε η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ η σχετική αίτηση εγγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι Ενώσεις μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε έχουν δικαίωμα :

α) Να συμμετέχουν με τους νόμιμους εκπροσώπους τους στις Γ.Σ της Ομοσπονδίας τακτικές ή έκτακτες , με δικαίωμα λόγου , ελέγχου και ψήφου στα θέματα της Η.Δ.

β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσια διάταξης των Γ.Σ με έγγραφες υποδείξεις - προτάσεις προς το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε .

γ) Να δημοσιεύουν αποφάσεις και ανακοινώσεις τους στο δημοσιογραφικό όργανο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε .

δ) Να ζητά το 1/5 τουλάχιστον των μελών ,με κοινή αίτησή τους , τη σύγκλιση Γ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα.

ε) Να υποβάλλουν προβλήματα - αιτήματα των μελών τους για λύση ή ικανοποίηση.

στ) Να μεταφέρουν τις απόψεις και τις υποδείξεις - προτάσεις τους προς το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε σχετικά με θέματα που απασχολούν τον κλάδο .

ζ) Τηρώντας τις διατάξεις του Καταστατικού και ακολουθώντας τη γενική γραμμή της Ομοσπονδίας να κάνουν ανακοινώσεις στον τύπο , να απευθύνονται στις δημόσιες αρχές και να επικοινωνούν απ’ ευθείας με τις άλλες Ε.Λ.Τ.Ε.Ε σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και να μπορούν να εκδίδουν εφημερίδα που τη διάθεσή της αποφασίζει το Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε .

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

Οι Ενώσεις - μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε οφείλουν :

α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε και τις αποφάσεις των Γ.Σ .

β) Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε .

γ) Να ενημερώνουν το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε για τις ενέργειες που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. ζ κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα .

δ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε .

ε) Να γνωστοποιούν στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε με έγγραφο τις μεταβολές στη σύνθεση των Δ.Σ , καθώς και τις ταχυδρομικές και τηλεφωνικές διευθύνσεις των μελών των Δ.Σ .

στ) Να γνωστοποιούν κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή μέλους της Ένωσης τους και να αποστέλλουν μέρος της συνδρομής των μελών τους στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε . Το ποσό για κάθε μέλος της Ένωσης τους που αποδίδεται στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε είναι το οριζόμενο στο άρθρο 47 του Καταστατικού και αποστέλλεται με χωριστές καταστάσεις κατά σχολεία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους. Διαφορετικά στερούνται τα δικαιώματα του άρθρου 7 για όσο χρόνο καθυστερεί η οικονομική τους τακτοποίηση.

ζ) Όπου στο Καταστατικό αναφέρεται ο όρος « ταμειακά τακτοποιημένη » θα πρέπει η Ένωση να έχει καταβάλλει τις συνδρομές της σύμφωνα με το εδάφιο στ’ αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

  1. Οποιεσδήποτε προτάσεις ή υποδείξεις στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε για αντιμετώπιση αναγκών , προβλημάτων , αιτημάτων και επιδιώξεων μεμονωμένων συναδέλφων ή ομάδων συναδέλφων ή συλλόγων σχολείων γίνονται οπωσδήποτε και μόνο μέσω των Δ.Σ των Ενώσεων στις οποίες ανήκουν οι συνάδελφοι και πάντοτε γραπτώς , κατά το πνεύμα του άρθρου 7 εδαφ. ε .
  2. Μόνο σε περίπτωση που το οικείο Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε αρνείται αδικαιολόγητα να προωθήσει το θέμα ή καθυστερεί πάνω από 10 μέρες , επιτρέπεται η επικοινωνία μεμονωμένων συναδέλφων απ’ ευθείας με την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε με έγγραφο οπωσδήποτε στο οποίο θα αναφέρεται και ο λόγος της απευθείας επικοινωνίας .

 Last Updated on Sunday, 28 August 2011 16:31  

Αναζήτηση

παλιό site

Αυτό ειναι το παλιό site της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε το καινούριο site μας!!