Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΕΤΜΕ-ΤΕΕ

E-mail Print PDF

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ε.Τ.Μ.Ε. - Τ.Ε.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2001, η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.E.), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο Πέττα Αχιλλέα, κάτοικο  Θεσσαλονίκης οδός Αλεξ. Σβώλου 22, ΑΔΑΤ: Μ 424369 και ΑΦΜ:023980485 Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, λόγω κωλύματος (αποφυγή αυτοσύμβασης) του Προέδρου του Δ.Σ., τον  Αλεξόπουλο Ανδρέα, κάτοικο Αθηνών, οδός Χωματιανού 26, ΑΔΑΤ: Κ 249917 και ΑΦΜ: 015520630, ΚΒ΄Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Πρόεδρό της και τον  Κερασιώτη Σεραφείμ, κάτοικος Αθηνών οδός Μπαταργιά 12  ΑΔΑΤ:Π714884 ΑΦΜ:026439057, Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ Αθηνών, γενικό γραμματέα, αποφασίζουν να προβούν στην σύσταση εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και επ. Α.Κ. , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  που  διέπεται  από  τους  ακολούθους  όρους  και συμληρωματικά από τον νόμο.

Αρθρο 1

Σύσταση εταιρίας

Συνίσταται εταιρία , που επιδιώκει κοινό σκοπό, μη κερδοσκοπικό, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για τη μελέτη των εκπαιδευτικών ζητημάτων, την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων, την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και λοιπών προγραμμάτων και την προαγωγή των δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας. Η εταιρία γενικά υποβοηθάει το έργο της 0.Λ.Τ.Ε.Ε.

Αρθρο 2

Επωνυμία - Έδρα- Διάρκεια

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » ( Ε.Τ.Μ.Ε.-Τ.Ε.Ε.).

2. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα και προσωρινή διεύθυνση της τα γραφεία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (Γ ' Σεπτεμβρίου 18 Αθήνα ΤΚ 10432).

3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη.

Αρθρο 3

Σκοπός-Μέσα .

1. Η εταιρία επιδιώκει σε συνεργασία με την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. τους εξής επί μέρους σκοπούς:

α. Την μελέτη και την έρευνα των εκπαιδευτικών ζητημάτων και την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων, ώστε να αξιοποιούνται από τον οργανωμένο κλάδο. Η επιλογή των προς μελέτη θεμάτων γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., το οποίον έχει και την τελική ευθύνη της έγκρισης. Οι τρόποι αξιοποίησης θέσεων, μελετών και ερευνών αποφασίζονται από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε..

β. Την επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών.

γ. Την ανάπτυξη των δημόσιων σχέσεων και τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

2. Μέσα για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας είναι ιδίως:

α) η ανάθεση μελετών και ερευνών σε εκπαιδευτικούς της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,   σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και παιδαγωγικά τμήματα και σε ειδικούς επιστήμονες ερευνητές.

β) η συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με επιστημονικές ενώσεις και σωματεία και

γ) η ίδρυση παραρτημάτων της εταιρίας σε άλλες πόλεις, με τη συνεργασία των τοπικών Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

 

 

 

Αρθρο 4

Διοίκηση

1. Η διοίκηση της εταιρίας και η διαχείριση των υποθέσεων της ασκείται από εννεαμελές ( 9) Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον ειδικό Γραμματέα ,τον Ταμία, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και τρία μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ή παύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με βάση την αρχή της αναλογικότητας , όπως θεμελιώνεται από τις εκλογικές καταγραφές του τελευταίου , κάθε φορά , συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καθορίζει και την ιδιότητα του κάθε μέλους στο Δ.Σ. του Ε,Τ.Μ,Ε -.Τ,Ε.Ε. Ο Ορισμός του Δ.Σ, των μελών Ε.Τ.Μ,Ε.-Τ,Ε.Ε και ο ορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους γίνονται μέχρι τέλος Ιουνίου του έτους που πραγματοποιείται το Τακτικό Συνέδριο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.,

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

4. Σε περίπτωση ιδρύσεως τοπικού παραρτήματος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. γ , αυτό διοικείται από επταμελή (7) διοικούσα επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, μετά από πρόταση της τοπικής (η των τοπικών) Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.. Η θητεία της προσωρινής διοικούσης επιτροπής λήγει την 31  Μαίου του έτους 2002 Μέχρι την συγκρότηση του νέου Δ.Σ, του Ε.Τ.Μ.Ε.-Τ.Ε.Ε., τον Ιούνιο του 2.002 καθήκοντα ασκεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 5

Αρμοδιότητες

Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τη συζήτηση σ' αυτές.

2. Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και επιβλέπει τη λειτουργία της  και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

3. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα και τα παραστατικά εξόδων και εσόδων της εταιρίας.

Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Aναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο να παραβρεθεί στις συνεδριάσεις του  Δ.Σ. ή να εκπροσωπήσει την εταιρία,

2. Aσκεί κάθε αρμοδιότητα που θα του ανατεθεί με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας.

Γ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.

1. Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της εταιρίας καθώς και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών του Δ.Σ.

2. Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών του Ε.Τ.Μ.Ε.-Τ.Ε.Ε.. με τα παραρτήματα που λειτουργούν στις τοπικές Ε.Λ.Τ.Ε.Ε..

3. Ενεργοποιεί και συντονίζει την επικοινωνία του Ε.Τ.Μ.Ε.-Τ,Ε.Ε. με τα παραρτήματα που λειτουργούν στις κατά τόπους Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται διαρκής οργανωτική επαφή με αυτά και ενημερώνει σε έκτακτα επείγοντα θέματα,

4. Οργανώνει και προγραμματίζει τις σύνθετες εκδηλώσεις του Ε.Τ.Μ.Ε.- Τ.Ε.Ε.. (συγκεντρώσεις , συνεδριάσεις , διαλέξεις , συνεντεύξεις , αποστολές, εκδηλώσεις κ.λ.π.)

Δ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Αναπληρώνει τον Γενικό , όταν αυτός απουσιάζει προσωρινά σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του .

Ε. Ο ΤΑΜΙΑΣ

1.  Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα εντάλματα εσόδων και εξόδων της εταιρείας.

2. Συντάσσει και εισηγείται προς το Λ.Σ. τον Οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό της Εταιρείας.

ΣΤ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. Μεριμνά για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων της εταιρίας και την προαγωγή της συνεργασίας της με αντίστοιχα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

2. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης και   εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων προς τούτο μέτρων.

Ζ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συμμετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

2. Αναλαμβάνουν όποιες αρμοδιότητες τους ανατεθούν προς το σκοπό της επιτυχέστερης επιδίωξης του σκοπό» της εταιρίας, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Αρθρο 6

Κεφάλαιο-Χρηματοδότηση

  1. Για την έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας το Δ.Σ, της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. διέθεσε ποσό δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών που αποτελεί το κεφάλαιο της.
  2. Για την αντιμετώπιση τον δαπανών, που συνεπάγεται επιδίωξη του εταιρικού σκοπού- θα αντληθούν έσοδα από τις ακόλουθες πηγές.

I. Επιχορήγηση από το τακτικό Ταμείο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. , το ύψος της οποίας προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και εγκρίνεται από το Συνέδριο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. .

II. Έσοδα από εκδόσεις της εταιρείας.

III. Αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.

IV. Χρηματοδότηση από  ιδιώτες ή άλλους φορείς , για την αποδοχή των οποίων απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

Αρθρο 7

Απολογισμός- Έλεγχος

1. Τον Μάιο  κάθε χρόνο το Δ.Σ. της εταιρίας υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. το διοικητικό απολογισμό.

2. Τον Μάιο κάθε χρόνου επίσης το Δ,Σ. υποβάλει τον οικονομικό απολογισμό στην Ε.Ε. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε..

3. Τα τοπικά παραρτήματα υποβάλλουν το διοικητικό οικονομικό απολογισμό τον Μάιο κάθε χρόνου στο Δ.Σ. της εταιρίας, αφού προηγουμένως τον θέσουν υπόψη της τοπικής (ή τοπικών) Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. που συντάσσει σχετική συνοδευτική έκθεση.

Αρθρο 8

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αποτελεί το επόπτευαν όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

 

 

 

Αρθρο 9

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1.Μέχρι του ορισμού του εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου η εταιρία διοικείται υπό πενταμελή  διοικούσα επιτροπή, αποτελούμενη από τους,-


Καλέργη Πέτρο, κλ ΠΕ17 του 1ου ΤΕΕ Ταύρου ..............Πρόεδρο

Ευαγγελόπουλο  Χαρ., κλ ΠΕ19 του 8ου Τ.Ε.Ε.  Θες/νικης ........Αντιπρόεδρο

Οικονομίδη Ιωάννη, κλ ΠΕ19 του 3ου ΤΕΕ Αθηνών ..........Γενικό Γραμματέα

Παπαδάκης Παναγιώτης,κλ ΠΕ18 του 12ου ΤΕΕ Αθηνών ............Ταμία

Κουτέλη Εμμ. κλ ΠΕ14 του 10ου ΤΕΕ Θες/νικης......... Έφορο δημοσίων σχέσεων

  1. Θέμα προτεραιότητας για το πρώτο Δ.Σ. αποτελεί η μελέτη του τρόπου ανάθεσης μελετών και ερευνών, καθώς και συγκρότησης ομάδων εργασίας , και η υποβολή της στο Λ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. προς έγκριση από Γ.Σ. του κλάδου.
  2. Μέχρι την έγκριση της μελέτης αυτής η ανάθεση μελετών και ερευνών και η συγκρότηση ομάδων εργασίας , τελούν υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
  3. Η παράδοση του αρχείου της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με ειδική πράξη των δύο Διοικητικών Συμβουλίων και Ειδικού Πρωτοκόλλου για την παράδοση του Ταμείου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                         ΑΧ. ΠΕΤΤΑΣ                           ΣΕΡ. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ

 

Αναζήτηση

παλιό site

Αυτό ειναι το παλιό site της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δείτε το καινούριο site μας!!